Címlap

A Hivatal munkarendje

(1)A hivatal munkarendje:
 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 
péntek: 7.30-13.30 
 
(2)Polgármester minden hét keddi napjain 17-tól 18 óráig fogadja az ügyfeleket.
 
(3)Jegyző minden hét szerdai napján 10-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást.
 
(4)A hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:
 
hétfő: 8.00-12.00 ; 13.00-15.00
szerda: 8.00-12.00 ; 13.00-15.00
péntek: 8.00-11.00 
 
Ügyfélfogadást tartanak a hivatal lakossági ügyintézést végző belső szervezeti egységei, önálló ügyintézői.
 
(5)A hivatal ügyrendjét a polgármester és a jegyző együttes utasításban szabályozza.
 
Kapcsolat:
 
Tel.: 06-47/330-018
Fax: 06-47/530-003
email: titkar@abaujszanto.hu
 
Munkarend megtekintése

          Üdvözöljük Városunk Weboldalán!

2018. január 21. Vasárnap Ágnes napja van   A Nap kel 07:28-kor,nyugszik 16:36-kor.
 
2011. szeptember 1-től intézményünk többcélú intézményként működik. A székhely intézmény Abaújszántó, a tagintézmények Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony és Gibárt településeken látják el a gyermekek gondozását, fejlesztését, nevelését.
Az óvodai és egységes óvoda- bölcsődei nevelés során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, képességeik kibontakozhassanak, úgy hogy boldog gyermekkorukat megőrizzék.
 
ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE
3881 ABAÚJSZÁNTÓ, JÁSZAY TÉR 10.
 
Intézményünk a környékünkön működő óvodák közül az egyik legrégebben alapított intézmény. 1893. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. 1954-ig 2 csoportos óvodaként működött, majd ekkor bővült a férőhelyek száma még 1 csoporttal. A nagy létszámú gyermeksereg indokolta, hogy 1958-ban a 4. csoport is megkapta működési engedélyét. 1980-ban az intézmény nagyszabású tatarozását végezték el, mely korszerűsítési munka nagy előre lépést jelentett az óvodafejlesztés útján. Az óvodások birtokukba vehették az épület első szárnyában lévő helyiségeket.
Ezután már 6 csoporttal működött tovább az óvoda, és megteremtődött a személyi feltétele is a működésnek.
1993-1996-ig a 7. csoport megszervezése is indokolttá vált, mivel 200 főn felül volt a beírt gyermekek létszáma, ami a mostani évekre már mérséklődött és ennek következménye a csoportszervezésben is megmutatkozik.
2004. szeptember 1-től egy bölcsődei csoporttal bővült intézményünk, 5 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működtünk tovább.
2010. augusztus 31-el a bölcsődei csoport megszüntetésre került, helyette 2010. szeptember 1-től a 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek egységes óvoda-bölcsődei csoportban részesülnek ellátásban. Jelenleg 4 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoporttal működünk.
Óvodai programunk elméleti megalapozottságát a J-M-K (Játék-Mozgás-Kommunikáció) mintaprogram adja.
 
Programunk nevelési feladata két alapvetőnek tekintett tényezőre bontható:
  • a gyermek legfőbb tevékenységeire,
  • és az óvodapedagógus eljárásainak elvi megalapozottságára.
 
A program alapkoncepciójának megfelelően a gyermek fő tevékenységformái:
  • a játék: a gyermek szabad, élményszerű, kötetlen játékéletének a biztosítása, 
  • a mozgás: a széleskörű, gazdagon szervezett mozgáslehetőség felkínálása, 
  • a kommunikáció: a beszédkészség fejlesztése, szókincs bővítése, az anyanyelvi kultúra megalapozása.
 
E három tevékenységforma nem csak célja, hanem eszköze is az óvodai nevelésünknek. Ezekbe integrálódik, de a tapasztalatszerzés és a tudatos fejlesztés szempontjából elkülöníthető két komplex nevelési terület, a környezet megismerésére nevelés és a komplex esztétikai nevelés.
Speciális játszószobáink a zene, kézműves és tornaszoba, az eszközök széleskörű kínálatával gazdag tevékenységrendszert biztosít a gyermekek aktivitásának és önállóságának növelése érdekében.
 
TAGINTÉZMÉNYEK
 
ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE
BOLDOGKŐÚJFALUI TAGINTÉZMÉNYE
3884 BOLDOGKŐÚJFALU, KISS ISTVÁN ÚT 8.
 
1985-ben alakították ki szolgálati lakásból az egy csoportos óvodát. Akkor még közös udvara, játszókertje volt az iskolásoknak és az óvodásoknak. A gyermeklétszám növekedése indokolttá tette, hogy 2004-ben két csoportra bővült az óvoda. Mindkét csoportnak külön bejárata, öltözője, mosdója van, ami nagyon ideális. Az iskola megszűnése miatt már csak az óvodások használják az udvart és a füves kertet. 2009-ben az iskola épületében kialakításra került egy tornaszoba, ahol nagy mennyiségű sporteszköz áll a gyermekek mozgásának kielégítésére.
Az óvoda közelében van a Kőtenger, népies nevén az” Ördögszántás”, ami védett természeti érték- ideális hely a természet szeretetére nevelésre, valamint kedvelt kirándulási hely. Szintén a közelben található egy szabadidős park, ami jó helyszíne a szülőkkel való közös  rendezvényeknek.
 
ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE
FONYI TAGINTÉZMÉNYE
3893 FONY, PETŐFI ÚT 10.
 
Az óvodát 1996-ban alapította a Fonyi Önkormányzat, kezdetben félnapos, majd 1998-tól egész napos nyitva tartással működött. 1998. szeptember 1-től Regéc,  Mogyoróska és Korlát településekről is fogadják a gyermekeket. 2000. szeptember 1-től az intézmény végleges helyére költözött. Az épület nem új, de tágas, felújított, korszerűsített, az óvodai élet megvalósítására alkalmas intézmény lett.
 
ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE
GIBÁRTI TAGINTÉZMÉNYE
3857 GIBÁRT, SZÉCHENYI ÚT 10.
 
Az óvoda 1986-ban a régi Szepessy-kúria épületében, 1 vegyes csoporttal kezdte meg működését. Belső terét az óvoda igényeinek  próbálták átalakítani. Az óvoda az elmúlt évek alatt az encsi óvoda tagóvodájaként működött. 2013. július 1-től az abaújszántói intézmény tagintézményévé vált. Felszereltsége évről évre bővül, az épület folyamatosan korszerűsödik, a fenntartó támogatásának és a pályázatok elnyerésének köszönhetően. 
 
A boldogkőújfalui, fonyi, gibárti tagintézmények pedagógiai munkája a Néphagyományőrző óvodai program szerint folyik. Céljaik eléréséhez a néphagyományok felelevenítését, ápolását hívják segítségül és tartják szem előtt, sajátos tevékenységi formákkal megvalósítva. A még élő néphagyományok felelevenítése, ápolása, őrzése, ezáltal a magyar nép tiszteletére  tanítás. 
A népszokások élményszerű, hiteles óvodai feldolgozása a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, fejlettségének figyelembevételével történik. 
Megismerkednek régen használt eszközökkel, tárgyakkal, melyek természetes anyagokból készültek. Ha mód van rá a felnőttek segítségével  természetes anyagokból saját kezűleg készítenek játékokat, bábokat, dísztárgyakat.
A tudatos és élményszerű hagyományápoló munka megvalósítása érdekében, folyamatosan biztosítják a játékosság, az aktivitás, a motiváció, az életszerűség, és a hitelesség elvének érvényesülését. A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek be a gyermek ízlésvilágába és alapozzák meg magyarsága „kulturális anyanyelvét”.  
Az óvodában a néphagyományőrző szemléletben nevelt gyermekek érzelmileg gazdagabbak, értelmileg fogékonyabbak, biztonságérzetük nagyobb. Hazájukhoz, annak néphagyományaihoz ragaszkodó emberekké válnak.
 
ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE
BOLDOGKŐVÁRALJAI TAGINTÉZMÉNYE
3885 BOLDOGKŐVÁRALJA, KOSSUTH ÚT 39.
 
Az óvoda a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén egy történelmileg nevezetes vár alatti kis faluban, Boldogkőváralján működik. A településen már az 1890-es évek elejétől működött kisdedóvó, Mekse Zenejde bárónő alapította. Az óvoda az iskola részeként működött egy csoporttal. 1974. szeptember 1. napjától, a régi épület kibővítésével, működik két csoportos óvodaként intézményünk.  1995-ben vált önálló intézménnyé. 
 Az óvoda épülete kicsi és rossz elosztású volt. 2011 szeptemberére az épület pályázati forrásból felújításra került. 2011. szeptember 1-től 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek egységes óvoda-bölcsődei csoportban részesülnek ellátásban. Így jelenleg 1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoporttal két település – Boldogkőváralja és Arka – beóvodázási igényét látja el.
A játszókert nagy területű, füves és fákkal szépen betelepített. Területének nagysága, védettsége, árnyékolt és napsütötte részeit tekintve országos viszonylatban párját ritkítja.
Tárgyi eszközei és felszerelési tárgyai folyamatosan bővülnek, korszerűsödnek. Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználják nyertes pályázataik többletforrását.
 
Pedagógiai munkájuk alapjául az Óvodai nevelés játékkal, mesével mintaprogram szolgál. A gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formáira a mozgásra, játékra és mesére alapozva szervezik a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg.
Programuk a játékot tekinti a tanulás elsődleges keretének, ezért napirendükben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt tartva a párhuzamos tevékenységeknek adnak helyet , ennek jelentős szerepe van abban, hogy a játékra fordított idő hosszabb és egybefüggő legyen.
 
A GESZTOR- ÉS TAGINTÉZMÉNYEINKBEN a  pedagógiai munkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus végzi. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Egy gyermekcsoport életét két óvónő irányítja, hatékony együttműködésük feltétele, hogy tudnak együtt tervezni, és összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni, valamint a nemzetiségi, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI gyermekek óvodai nevelésének célkitűzéseit megvalósítani. A közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe a dajkák és a pedagógiai asszisztensek is bekapcsolódnak.
A gyermeklétszám alakulása évről évre változó, egyik évben pár fős csökkenés majd  növekedés tapasztalható. Az abaújszántói székhely óvodában célunk homogén csoportok szervezése, de a csökkenő gyermeklétszám indokolttá teszi vegyes csoportok létrehozását is.
A tagintézményekben továbbra is vegyes óvodai csoport működése indokolt.
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A gyermekcsoport óvodapedagógusai a napirendet a helyi szokások és igények figyelembe vételével tervezik, mely igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez. Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A tevékenységek közötti harmonikus kapcsolatok kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét, valamint a gondozási tevékenység fontosságát. 
A tanköteles gyermek iskolai életre való alkalmasságát DIFER módszerrel vizsgálják óvodapedagógusaink.
Nevelési céljaink megvalósítása során a gyermekek fejlődését folyamatosan mérjük, értékeljük. Óvodába lépéskor bemeneti szintet mérünk, majd tapasztalatainkat folyamatosan a helyileg kialakított személyiségfejlődési naplóban rögzítjük.
Integrált nevelés keretében foglalkozunk a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Intézményünkben igény szerint lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára a magyar nyelvű cigány kulturális nevelés programjában való részvételre.
A nemzetiséghez tartozó és a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális és interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.  
 

Felhívások, tájékoztatók

Megyei híradó

RÁKÓCZI-HÁZ NYITVATARTÁS

2017. II. évfolyam 2. szám

TAO sportfejlesztési program dokumentumok

Közelgő események

Nincsenek események

Időjárás

 

Kapcsolódó oldalaink

 

Közadatkereső

 


KÖZADATKERESՐ

Eseménynaptár

Előző hónap 2018 Január Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Önkormányzati Közérdekű Adatok

Fordítás/GTranslate

ZHK tájékoztató

Állás

Tokaj-Hegyalja Konyhája

Sport

 
 

Önkormányzat